VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

www.buradayim.com.tr………………………………………… aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. (-Buradayım), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları danışanlarımız ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3.kişilerin dikkatine sunar. Buradayım işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini değişen şartlar çerçevesinde mevzuata uygun şekilde güncelleme hakkını saklı tutar.

Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca ziyaretçi(site veya mobil uygulamaya giriş yapan üçüncü kişiler), hizmet alan(siteye üye veya kayıt olan kişiler), sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen www.buradayim.com.tr tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Veri Gizliliği Politikası Ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninin Kapsam ve Bağlayıcılığı

Hizmet alan kullanıcı(siteye üye veya kayıt olan kişiler),ziyaretçi(site veya mobil uygulamaya giriş yapan üçüncü kişiler), kişisel verilerin site tarafından bu koşullar ile kullanılmasını, işlenmesini, aktarılmasını ve saklanmasını kabul eder.
Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve veri güvenliğinin sağlanması noktasında www.buradayım.comtr dikkatli ve özenli davranacaktır. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler iş bu metinde ve ilgili mevzuatta belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
www.buradayim.com.triş bu metinde bulunan hükümleri site ve mobil uygulamada yayınlamak suretiyle değiştirebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
www.buradayim.com.tr ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
Site ve uygulama güvenliği amacıyla web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alanın kimlik bilgilerini teyit etmek,
Alınan hizmet ve kurulan sözleşmelerle(Mesafeli Hizmet Sözleşmesi) ile ilgili iletişim kurulabilmesi amacıyla iletişim bilgilerini(adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) kaydetmek,
Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında hizmete dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
Mesafeli hizmet sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
Kamu güvenliğine ilişkin hususlar ile özellikle can ve beden bütünlüğünün zayine neden olabilecek fiiller ve muhtemel intihar durumlarında Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve KVKK uyarınca kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
Kullanıcı memnuniyetini artırmak, web sitesi veya mobil uygulamadan hizmet alan kullanıcılarımıza, çeşitli altyapı, reklam ve geliştirme amacıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler ve testler düzenlemek, sitenin daha verimli çalışmasını sağlamak,
Hizmetlerimizle ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirebilmek ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
Doğru ve gerektiğinde güncel
Belirli, açık ve meşru amaçlar için
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde www.buradayım.com.tr’un hizmet faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması kullanıcılarımızın muvafakati ile gerçekleşebilmektedir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden www.buradayim.com.trsorumlu değildir.

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar ve verilen hizmetin aksamaması için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde program kurulumu bakımı yapan gerçek veya tüzel kişilerle, hizmet sağlayıcısıyla, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılabilmektedir.

Ayrıca yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekil ve şartlarda mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Çerezler

www.buradayim.com.trweb sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Bahsi geçen çerezlerin çoğu (oturum çerezleri) oturumunuzu kapattıktan sonra bilgisayarınızın ana belleğinden silinmektedir.

Geri kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, web sitesine tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek de dâhil olmak üzere hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak için kullanılırlar. Söz konusu çerezler tarafımızca her türlü kontrol ile geliştirilip uygulamaya konulmuştur.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili www.buradayim.com.tr yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla aşağıda belirtilen adresimize gönderebilirsiniz.

Buradayım İletişim Bilgileri
Adres:
Email:
Mersis No:………………………….
…………………………..